Jak na reklamace u webmario?

1) Zásilka dorazila viditelně poškozená (reklamace přepravy)

Vizuální kontrolou bylo zjištěno, že přepravní obal nebo balící páska jsou poškozeny, zboží na paletě není utažené vázacími páskami. Ve všech těchto případech zjevného poškození doporučujeme zásilku odmítnout. V případě přebrání je nutné s řidičem sepsat škodní zápis. Bez tohoto zápisu nemusí být brán zřetel na jakoukoliv pozdější reklamaci. Je možné zapsat výhradu do potvrzení o doručení za asistence řidiče, který Vám zásilku doručil. Následně je nutné obratem zásilku otevřít a zkontrolovat obsah. V případě, že s poškozeným přepravním obalem koresponduje i poškození zboží uvnitř zásilky, je nutné toto nafotit a spolu se škodním zápisem zaregistrovat reklamaci  Nahlášení je nutné provést do následujícího pracovního dne od převzetí balíku/palety; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamační oddělení Vám po revizi případu zašle instrukce, jak dále postupovat. Reklamace u přepravce může zabrat nutnou dobu ke zpracování, takže Vás poprosíme o trpělivost a součinnost v řešení.

2) Chybějící zboží

Do následujícího pracovního dne musíte nahlásit chybějící zboží v balíku/na paletě. Pro nahlášení je nutné použít reklamační web.

Před nahlášením reklamace zkontrolujte balící pásky, aby nebyly porušené, přetrhnuté nebo přelepené jinou páskou. Doporučujeme kontrolu provést i ze spodní části balíku. V takovém případě k reklamaci přidejte i fotografie poškození. Vybalování zboží je pak nejlépe doložit i kamerovým záznamem.

Reklamační oddělení Vám po revizi případu zašle vyjádření, jak dále postupovat.

3) Zásilka dorazila bez viditelného poškození, ale zboží uvnitř balíku je poškozené

V takovém případě je nutné pořídit fotodokumentaci přepravního obalu a stejně tak poškozeného kusu zboží. Nejlépe pak přímo uvnitř krabice. Musí se tím vyloučit chyba přepravce. Jde-li o vady zboží zjistitelné při jeho řádné prohlídce, zaregistrujte reklamaci nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží a vyčkejte na další instrukce z našeho zákaznického servisu. V případě vad zboží, které nejsou zjistitelné při jeho řádné prohlídce je třeba zaregistrovat reklamaci do 5 pracovních dní od doby, kdy vady mohly být zjištěny (kdy se projevily).

4) Standardní reklamace vadného zboží

Reklamaci zaregistrujte jako vadné, pečlivě zabalte, vyčkejte na protokol kde bude adresa servisu a reklamací naší společnosti. Níže je stručný souhrn nejdůležitějších bodů, aby byla Vaše reklamace v pořádku dokončena:

 • díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem;
 • zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození;
 • zboží musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí dodávky, pokud není v informacích při zadávání RMA formuláře uvedeno jinak;
 • zboží musí být opatřeno pouze originálními nálepkami;
 • sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny; a
 • zálohujte si data, o která nechcete přijít.

V případě mechanických vad zboží vady před zasláním zboží vždy nejprve vyfoťte a fotografie zašlete na adresu reklamacecz@webmario.cz. Zákaznický servis vám zásadně sdělí nejlepší další postup.

V případě potíží s registrací se můžete obrátit na náš zákaznický servis reklamacecz@webmario.cz

5) Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu platným občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to buď zasláním elektronického nebo písemného odstoupení od kupní smlouvy nebo osobně . V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně v elektronické podobě uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Není potřeba uvádět důvod vrácení zboží. Peníze Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo po věrohodném prokázání, že zboží bylo skutečně odesláno zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být odesláno odběratelem nejpozději poslední den 14denní lhůty od převzetí zboží. Následně doporučujme toto oznámení přiložit k vrácenému zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Ustanovení o odstoupení ve 14 dnech bez udání důvodu se nevztahuje na obchodníky, kteří nakoupili zboží v rámci svých podnikatelských aktivit, a na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel může v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí plnění odstoupit od kupní smlouvy a to: Slovak verze ke stažení: Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (PDF).  — : Česká verze ke stažení: Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (PDF)Odběratel musí dodavateli vydat vše (rozumí se celou objednávku), co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné pro případ poškození přepravcem. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude z technických důvodů převzato. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodejce požadovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Kupující vrací zboží na své náklady na adresu prodávajícího, servisního a reklamačního centra.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

6) Doba pro vyřízení reklamace

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce. Prodávající vystaví o reklamaci písemné (elektronické) potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

0 Položka | 0,00 
Zobrazit košík