Zásady ochrany osobních údajů www.webmario-trade.cz
Privacy Policy of www.webmario-trade.cz

Tato Aplikace shromažďuje některé Osobní údaje od svých Uživatelů. Vlastník a správce údajů
webmario trade* s.r.o.
Technická 1902/2
16000 Praha

Kontaktní e-mail na majitele: info@webmario.com

Typy shromažďovaných dat
Vlastník neposkytuje seznam typů shromažďovaných osobních údajů.
Kompletní podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech tohoto dokumentu zásadami ochrany osobních údajů nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty uživatelem, nebo v případě údajů o používání mohou být shromažďovány automaticky, když pomocí této aplikace. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna Údaje požadované touto aplikací povinné a neposkytují se Data mohou této aplikaci znemožnit poskytování jejích služeb. V případech, kdy tato Aplikace konkrétně uvádí, že některá Údaje nejsou povinné, bez kterých uživatelé mohou tato Údaje nesdělovat důsledky pro dostupnost nebo fungování Služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které Osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat Vlastníka.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používané touto aplikací slouží k účelu poskytování Služby požadované Uživatelem, kromě jakékoli jiné účely popsané v tomto dokumentu a v Zásadách souborů cookie, pokud jsou k dispozici.
Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené tímto způsobem Přihlášením a potvrdí, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím Údajů Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování Údajů
Způsoby zpracování
Vlastník přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, prozrazení, úpravě, popř neoprávněné zničení Údajů. Zpracování dat je prováděno pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou IT, a to v souladu s organizací postupy a režimy přísně související s uvedenými účely. Kromě Vlastníka v některých případech i Data mohou být přístupná určitým typům osob odpovědných za provoz této Aplikace
(administrativa, prodej, marketing, právo, správa systému) nebo externí strany (například třetí strana). poskytovatelé technických služeb, poštovní dopravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) v případě potřeby jmenováni jako zpracovatelé údajů Vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoliv požadovat od Majitele.

Právní základ zpracování
Vlastník může zpracovávat Osobní údaje týkající se Uživatelů, pokud platí jedna z následujících podmínek: Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů Vlastníkovi může být povoleno zpracovávat Osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž byste se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů.
To však neplatí uplatnit vždy, když zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů; poskytnutí Údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro případné předsmluvní závazky z ní; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vlastníka vztahuje; zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední osoby pravomoc svěřená Vlastníkovi; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník nebo třetí osoba. V každém případě vlastník rád pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a to v zejména, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nutné k uzavření smlouvy.

Místo
Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích Vlastníka a na jakýchkoliv dalších místech, kde jsou zúčastněné strany zpracování se nacházejí. V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země než jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takto přenesených Údajů, mohou uživatelé zkontrolovat sekce obsahující podrobnosti o zpracování Osobních údajů. Uživatelé mají také právo seznámit se s právním základem předávání údajů do země mimo Evropskou Unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo zřízená dvěma nebo více země, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých Vlastníkem k ochraně svých údajů.
Pokud k takovému převodu dojde, mohou uživatelé zjistit více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se informujte u Majitele pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

Doba uchování
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.
Proto:
Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Majitelem a Uživatel bude zadržen, dokud nebude taková smlouva plně splněna. Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka budou uchovávány po dobu potřebné k naplnění takových účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů sleduje Vlastník v rámci příslušných částí tohoto dokumentu nebo kontaktuje Vlastníka.
Vlastník může být oprávněn uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli k tomu Uživatel udělil souhlas k takovému zpracování, dokud nebude tento souhlas odvolán. Dále může být Majitel povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné pro splnění právní povinnosti nebo na příkaz úřadu. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Proto právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů nelze uplatnit po uplynutí doby platnosti retenční období.

Účely zpracování
Údaje týkající se Uživatele jsou shromažďovány, aby umožnily Vlastníkovi poskytovat jeho Službu v souladu s jeho právními předpisy povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání, chránit svá práva a zájmy (nebo svých Uživatelů nebo třetích osob strany), odhalit jakoukoli škodlivou nebo podvodnou činnost a také následující: Služby platformy a hosting.
Pro konkrétní informace o Osobních údajích používaných pro každý účel může Uživatel nahlédnout do sekce „Podrobné informace o zpracování osobních údajů“.

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb: Platformové služby, online obchod a hosting
Účelem těchto služeb je tedy hostovat a provozovat klíčové součásti této Aplikace umožňující poskytování této Aplikace z jednotné platformy. Takové platformy poskytují širokou škálu nástrojů Vlastníkovi – např. analýzy, registrace uživatelů, komentování, správa databází, e-commerce, zpracování plateb – to znamená shromažďování a nakládání s Osobními údaji. Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím geograficky distribuovaných serverů, takže je obtížné určit skutečné místo, kde jsou osobní údaje uloženy. Zpracovávané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Irsko – Zásady ochrany osobních údajů.

Práva Uživatelů
Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich Údajů zpracovávaných Vlastníkem. Uživatelé mají zejména právo na následující: Svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mají právo odvolat souhlas tam, kde mají dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů. vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých Údajů, pokud zpracování je prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny v vyhrazená sekce níže. Přístup k jejich datům. Uživatelé mají právo dozvědět se, zda jsou Údaje zpracovávány Vlastníkem, získat zpřístupnění určitých aspektů zpracování a získání kopie Podstupovaných dat zpracovává se. Ověřte a požádejte o nápravu. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých Údajů a požádat o ně k aktualizaci nebo opravě. Omezit zpracování jejich Údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na omezení zpracování jejich Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje pro žádný jiný účel než ho uložit.

Nechte své osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých podmínek právo okolnostech, aby získali výmaz svých Údajů od Vlastníka. Přijměte jejich data a nechte je převést na jiného správce. Uživatelé mají právo přijímat jejich Data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, na nechat jej bez jakýchkoliv překážek předat jinému ovladači. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu že Údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, o smlouvě, jejíž součástí je Uživatel, nebo o jejích předsmluvních závazcích. Podejte stížnost. Uživatelé mají právo vznést nárok před jejich příslušnou ochranou údajů autorita.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastník nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných Vlastníkem mohou uživatelé vznést námitky zpracování poskytnutím důvodu souvisejícího s jejich konkrétní situací k odůvodnění námitky.
Uživatelé musí vědět, že pokud budou jejich Osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, oni může proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku bez uvedení jakéhokoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda je Vlastník zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu, mohou Uživatelé nahlédnout do příslušných částí tohoto dokument.

Jak tato práva uplatnit
Jakékoli požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Majitele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tento dokument. Tyto požadavky lze uplatnit bezplatně a vlastník je bude řešit co nejdříve pokud možno a vždy do jednoho měsíce.

Další informace o sběru a zpracování dat
Legální akce Osobní údaje Uživatele mohou být použity pro právní účely Vlastníkem u soudu nebo ve fázích vedoucích k tomu možné právní kroky vyplývající z nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících Služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Majitel může být požádán o poskytnutí osobních údajů na požádání orgány veřejné moci. Další informace o Osobních údajích Uživatele Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace poskytnout Uživateli dodatečné a kontextové informace týkající se konkrétních Služeb nebo shromažďování a zpracování Osobní údaje na vyžádání. Systémové protokoly a údržba Pro účely provozu a údržby může tato Aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které záznam interakce s touto aplikací (systémové protokoly) pro použití jiných osobních údajů (jako je IP adresa). tento účel.

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách
Bližší podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů si lze vyžádat od Vlastníka na adrese kdykoliv. Podívejte se prosím na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu. Jak jsou zpracovávány požadavky „Do Not Track“. Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“. Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Vlastník si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit tím, že o tom uvědomí své uživatele a případně v rámci této Aplikace a/nebo – pokud je to technicky a právně proveditelné – zasláním oznámení Uživatelům prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů dostupných Vlastníkovi. Důrazně doporučujeme zkontrolovat tuto stránku často s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole. Pokud se změny dotknou zpracovatelských činností prováděných na základě souhlasu Uživatele, je Vlastník povinen získat nový souhlas od Uživatele, je-li to vyžadováno.

Definice a právní odkazy
Osobní údaje (nebo údaje) Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi – včetně osobních identifikační číslo — umožňuje identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby. Údaje o použití Informace shromažďované automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných v této aplikaci Aplikace), která může zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselná hodnota kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), zemi původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje za návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě v rámci aplikace se zvláštním ohledem na pořadí navštívených stránek a další parametry o zařízení operační systém a/nebo IT prostředí Uživatele. Uživatel Fyzická osoba používající tuto aplikaci, která, pokud není uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů. Subjekt údajů Fyzická osoba, na kterou se Osobní údaje vztahují. Zpracovatel dat (nebo správce dat) Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem Správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Správce údajů (nebo vlastník) Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkající se provozu a používání této Aplikace. Správcem údajů, není-li uvedeno jinak, je Vlastník této Aplikace.

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsáno v příslušných podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na tomto místo/aplikaci. Evropská unie (nebo EU) Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii uvedené v tomto dokumentu zahrnují všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Legální informace
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.
Poslední aktualizace: 6. července 2022
0 Položka | 0,00 
Zobrazit košík