Obchodní podmínky

§ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní podmínky systému E-shop popisují zásady prodeje zboží společnosti webmario trade* s.r.o. prostřednictvím webového portálu v souladu s prodejní nabídkou dostupné na adrese:http://www.fel1.cz, http://www.study.fel1.cz  http://webmario-trade.cz http://webmario.cz

2. Použitá terminologie:
a. PRODÁVAJÍCÍ – společnost webmario trade* s.r.o. Praha.
b. KUPUJÍCÍ – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná přes webový portál.
c. SYSTÉM – obchodní internetový portál s nabídkou a možností prodeje zboží.
d. UŽIVATEL – osoba s oprávněním používat E-shop.
e. AUTORIZUJÍCÍ OSOBA – je osoba s právem nastavovat a měnit přístupová práva ostatním uživatelům systému na straně Kupujícího.
f. PŘÍSTUP – je právo uživatele používat Systém v souladu s přidělenými přístupovými právy.

§ 2. PRÁVO PŘÍSTUPU DO E-SHOPU
1. Přístup do Systému je veřejný. Objednat zboží je možné pouze po registraci, kterou se rozumí termín smlouva. Ukončením této smlouvy zanikají všechna přístupová práva z ní vzniklá. 2. Na návrh Kupujícího (odeslaný faxem nebo učiněný vyplněním formuláře) umožní Prodávající uvedeným osobám přístup do Systému a nákupu a přidělí jim přístupový účet (login), práva a heslo. Kupující přebírá odpovědnost za používání takto zřízeného přístupu. 3. Podání návrhu na zřízení přístupu Kupující, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bezvýhradně je akceptuje. 4. Kupující má právo žádat o více přístupových účtů. Každý uživatel systému musí používat svůj vlastní účet (login) a heslo. Účty a hesla jsou přidělována jmenovitě konkrétním uživatelům. Nemohou být používána ani sdělována jiným uživatelům ani třetím osobám. 5. O přístupových právech uživatelů rozhoduje osoba s právem autorizace. Všechny případné změny musí být neprodleně hlášeny Prodávajícímu prostřednictvím Autorizující osoby způsobem popsaným v bodě 10. 6. Práva v Systému mají hierarchickou strukturu (jak je zobrazeno níže) a „vyšší” práva zahrnují zároveň i práva „nižší”:
Administrátorská práva – plná práva na všechny činnosti – Náhled finančních dokumentů – možnost nahlížet do finančních dat, faktur a plateb. – Reporty – možnost náhledu do reportů a přehledů – Vkládání objednávek· Prohlížení objednávek – jen náhled dat týkajících se objednávek Prohlížení nabídek – prohlížení ceníků a informací o produktech RMA – možnost nahlásit a sledovat reklamace
7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přidělení přístupových práv do Systému bez udání důvodu. 8. Uživatel je považován za osobu zmocněnou Kupujícím k provádění činnosti jménem Kupujícího bez potřeby prokazovat nadále zplnomocnění k této činnosti. 9. Prodávající bude informovat Kupujícího o každé změně účtů a přístupových práv do Systému. 10. Kupující přebírá plnou odpovědnost za veškerou činnost Uživatele. Proto je jeho povinností informovat Prodávajícího prokazatelným způsobem o odebrání nebo omezení přístupových práv uživatele Systému, v případě velmi vážného porušení pravidel uvedených v bodě 9. Po přijetí informace od Kupujícího vstupuje změna v platnost příští pracovní den. Kupující přebírá plnou odpovědnost za činnost uživatele, provedenou v období mezi nahlášením a omezením práv. 11. Prodávající je oprávněn pozastavit přístup k systému Uživateli Kupujícího, který je opožděný s platbami za odebrané zboží více jak 14 dní po splatnosti. Přístup může být také pozastaven přímé konkurenci Prodávajícího. 12. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě zablokovat všechny přístupy uživatelů Kupujícího, pokud zjistí mnohonásobný neoprávněný pokus o přístup k Systému. 13. Zřízením uživatelského účtu Uživatele Systému je zároveň považováno za potvrzení souhlasu s posíláním obchodních informací elektronickou poštou a není považováno za SPAM ve smyslu zákona 480/2004 Sb. „Zákon o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů“ ze dne 1.9.2006. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení pro odesílání obchodních informací v menu „nastavení” nebo může požádat administrátora E-shopu.

§ 3. OBJEDNÁVKY
1. Obě strany souhlasí, že objednávky podané v E-shopu elektronicky nepotřebují další potvrzení a jsou považovány za neodvolatelné. Prodávající si vyhrazuje právo verifikace objednávky, právo změnit objednaný počet a v závažných případech může přijatou objednávku odmítnout bez udání důvodu. 2. Všechny ceny v Systému jsou uvedené bez nebo s DPH (netto) není-li uvedeno jinak. 3. Vložením objednávky do Systému Kupující jednoznačně stvrzuje svůj souhlas s podmínkami záruky poskytované společností webmario trade* s.r.o. na objednané produkty. 4. Data o vlastnostech produktů mají pouze informační hodnotu a nemohou být právně vymáhány.

§ 4. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
1. Údaje o cenách, dostupnosti zboží nabízených v E-shopu slouží pouze Kupujícímu k jejich dalšímu prodeji. 2. Tyto informace nemohou být předávány dalším osobám např. zmíněných v bodě 1, a nemůže je využívat pro jinou než obchodní činnost. Porušení těchto pravidel opravňuje Prodávajícího k pozastavení přístupu do Systému.

§ 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případech, které zde nejsou uvedeny, se obě strany řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a Obchodním zákoníkem.

Upload files